Com a professional de la traducció, considero essencial entredre aquesta disciplina no com a un procediment mitjançant el qual es passa un text d’una llenga a una altra, sinó com a la construcció d’un pont entre dues cultures. Tant i fa si el text és un sonet de Shakespeare o el manual d’una rentadora, l’objectiu és que el lector pugui entendre perfectament allò que llegeix i sentir exactament allò que l’autor volia fer-li entendre.

És per això que els meus serveis de traducció de l’anglès, de l’italià i del danès al català o a l’espanyol són amplis i variats:

TRADUCCIÓ EDITORIAL – Entenem per traducció editorial la traducció de tot aquell material publicable no considerat com a literatura per se, és a dir, material com ara articles, assajos, biografies, estudis, llibres de text, receptes, etc. La dificultat de traduir aquest tipus de textos no rau tant en la tria de les paraules i la bellesa de la redacció sinó en el contingut i en fer que el lector no es perdi cap ni entengui malament cap concepte.

TRADUCCIÓ LITERÀRIA – Amb la traudcció literària és quan un traductor es converteix enun veirtable artista perquè és quan la creativitat i l’empatia que com a lector s’acaba agafant a l’autor d’una novel·la (de ficció o no) afloren i deixen sortir la part d’escriptors que es pot arribar a tenir a través d’anys de formació i lectura.

TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNIA – Aquest tipus de traducció, que aquí comprèn des de la traducció del manual de l’usuari d’una moto als documents que conformen un consentiment mèdic per a poder participar en un assaig clínic, és una de les més complexes si no es tenen dominats els recursos principals que poden ajudar un traductor. Amb tot, però, si es té un coneixement sòlid de les bases d’aquests tipus de text, no cal ser metge o enginyer per poder fer una traducció de qualitat i efectiva.

Per tant, si necessitiu una traductora competent en qualsevol d’aquest tipus de traducció, no dubteu que podria ser la candidata idònia!